Waar kunnen wij u mee helpen?

Moet ik naar de dokter

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

Wij geven u direct advies.

 

Welkom bij huisartsenpraktijk de Pleiaden

U bevindt zich op de algemene pagina van de huisartsenpraktijken van dokter Vochteloo en dokter Smit. Beide zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum De Pleiaden.

In de praktijken werken betrokken en toegankelijke huisartsen, praktijkassistenten en praktijkondersteuners. We hanteren een moderne en professionele praktijkvoering met een uitgebreid zorgaanbod.

Via het menu Onze Zorgverleners kunt u kiezen voor de specifieke informatie per huisarts.

Om een goede patiëntenzorg te kunnen blijven leveren, nemen beide praktijken geen nieuwe patiënten meer aan! 

MijnGezondheid.net

Wij nodigen u van harte uit om uw eigen zorgdossier aan te maken op MijnGezondheid.net of via de app MedGemak.
Op dit patiënten portaal krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in delen van uw medische dossier. Verder kunt u herhaalmedicatie aanvragen, een afspraak maken, een vraag stellen aan uw zorgverlener en uitslagen van specialisten/laboratorium inzien.

Praktijknieuws

Even voorstellen
Vanaf 11 april is het mogelijk een terugbelverzoek in te dienen bij onze Digitale Assistente wanneer het erg druk is of als de assistente niet telefonisch bereikbaar is. De Digitale Assistente noteert uw naam, telefoonnummer en reden van bellen en spreekt met u een tijdsblok af waarop u terug gebeld wordt. Op dit afgesproken tijdsblok belt onze eigen assistente u dan terug, zodat zij in alle rust uw vraag kan beantwoorden.
Op deze manier proberen we het tekort aan personeel én de toegenomen werkdruk in de huisartsenpraktijk te managen. Persoonlijk contact blijven we belangrijk vinden, maar we zien ons genoodzaakt en hopen op uw begrip.

Huisarts in Opleiding

Sinds maart loopt Merel Veening mee met dokter Vochteloo als huisarts-in-opleiding.

Afwezigheid dokter Smit

Helaas is dokter Smit door ziekte langdurig uitgevallen. We proberen door het aantrekken van waarnemende huisartsen zoveel mogelijk de zorg door te laten gaan, maar het kan zijn dat de wachttijd soms wat langer zal zijn. We hopen op uw begrip.

Het is hierdoor niet mogelijk een online-afspraak te maken en een eConsult bij haar aan te vragen.

Openingstijden

Overige informatie

 • Missie

  Onze praktijk levert generalistische huisartsenzorg aan de inwoners van de regio Hoogezand-Sappemeer. Wij voeren deze zorg uit op een professionele, open en persoonsgerichte wijze.

  Visie

  We streven naar een samenwerkende huisartsenpraktijk met uitmuntend niveau van patiëntenzorg. Door middel van het accreditatie traject van de NHG blijft de praktijk zich verbeteren om een blijvende garantie van goede zorg te kunnen bieden.

  We bestendigen de ketenzorg en richten ons ook hierin op een goede samenwerking met andere disciplines.

  De praktijkondersteuner GGZ heeft een belangrijke rol in de zorg voor psychosociale problematiek binnen de praktijk. Hiermee kan een gerichtere verwijzing naar de 2e lijn vorm krijgen.

  De praktijken leveren gezondheidszorg in de postcodegebieden: 9601, 9602, 9605, 9606, 9611 en 9615.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of langs komt aan de balie. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

  Daarnaast heeft de assistente een zelfstandig spreekuur, waar u terecht kunt voor diverse zaken, zoals:

  • Het cardiovasculair risicomanagement (onder supervisie van uw huisarts en praktijkondersteuner Jolanda Rieks)
  • Diabetescontroles (onder supervisie van uw huisarts)
  • Wratbehandeling met stikstof of monochloorazijnzuur
  • Wondbehandeling
  • Oren uitspuiten
  • Het verwijderen en/of plaatsen van hechtingen
  • Urine-onderzoek incl. zwangerschapstest
  • Bloedafname
  • Injecteren
  • ECG’s
  • Vaatonderzoek (Enkel/Arm Index)
  • OSAsense onderzoek naar slaapapneu
  • Holterfoon/eventrecorder
  • SOA spreekuur
  • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Osteoporose spreekuur

  De zorgverlening door onze assistentes wordt verleend in nauwe samenwerking met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig (na-)scholingen. Ook worden ze jaarlijks door ons getoetst op hun vaardigheden.

  U kunt ook regelmatig geholpen worden door een stagiaire van de opleiding voor doktersassistente. Wij vinden het als praktijk belangrijk dat er voldoende scholing geboden wordt en coachen minimaal 2 x per jaar een student.

   

 • Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.
  Bij het maken van een afspraak is er op uw komst gerekend. Door niet te komen, benadeelt u andere mensen die op dat moment wel terecht hadden gekund.
  Zeker in de spreekuren van de praktijkondersteuners is dit erg vervelend, omdat dit afspraken betreft van meestal 30 – 50 minuten. Hier staan lange wachttijden voor.

  Hoe te voorkomen dat u een afspraak vergeet.

  Maak een account aan op MijnGezondheid.net en installeer de MedGemak app op uw telefoon. U ontvangt dan mail en/of een SMS ter herinnering aan uw afspraak.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt of mailt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend niet verschijnen op een afspraak zullen hiervoor een nota ontvangen van € 18,15. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

   

 • Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze praktijk.

  Algemeen 

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk 

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen deze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de balie) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Pleiaden t.a.v. uw eigen huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Pleiaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Pleiaden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP, Doktersdienst Groningen). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

  Hoogezand, januari 2019

  C. Smit-Oosterhuis, huisarts

  W.R. Vochteloo, huisarts

 • Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

  De huisarts en praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. In een gesprek kunnen we uw zorgen en onvrede bespreken, leren van elkaar en proberen een oplossing te vinden.

  Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Deze wordt ontvangen door onze manager en zij zal daarna contact met u opnemen als u dat wilt.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

  Ook onze waarnemend huisarts is aangesloten bij de SKGE.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl

  Klachtenformulier

  Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

  Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

 • Via onderstaande link geven wij u een beeld van onze praktijkvoering in 2023.

  JaarverslagPleiaden2023

 • Bij verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven. Misschien heeft u daardoor ook lichamelijke of psychische klachten. U wilt er wel iets aan doen, maar weet niet goed hoe. Welzijn op Recept kan dan een uitkomst zijn. Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in onze praktijk.

  Voor wie is Welzijn op recept?

  Welzijn op recept kan u helpen als u
  • ervaart dat u iets mist in het leven;
  • zich nutteloos voelt (door bijv. werkloosheid);
  • zich niet gelukkig voelt;
  • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt;
  • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt;
  • angstig of somber bent;
  • andere psychosociale klachten heeft

  Welzijn op recept is voor alle patiënten van Huisartsenpraktijk Smit & Vochteloo.

  Wat doet de welzijnscoach?

  In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt. Samen met u stelt zij een persoonlijk “arrangement” op van activiteiten die u kunt ondernemen om weer grip op uw leven te krijgen. Afhankelijk van wat u leuk vindt en waar u goed in bent, en rekening houdend met uw financiële situatie. Misschien ziet u er tegenop om zelf ergens naartoe toe gaan of vindt u het moeilijk contacten te leggen. In dat geval kan de welzijnscoach iemand inschakelen om u een steuntje in de rug te geven.

  Welke activiteiten kunnen u helpen?

  De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebied, bij u in de buurt of elders in Midden-Groningen. Het kan gaan om groepsactiviteiten of om één op één contacten. U kunt hierbij onder meer denken aan cursussen volgen, actief worden in een vereniging, in de wijk, in de politiek, etc. Of aan sporten en creatief bezig zijn.

  Een  afspraak maken? Geef het door aan uw zorgverlener en wij zorgen dat onze welzijnscoach contact met u opneemt.

Medewerkers

W. R. Vochteloo
Praktijkhoudend Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag.

C. Smit-Oosterhuis
Praktijkhoudend Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

L. Schoorlemmer
Waarnemend huisarts

Op dinsdag aanwezig voor patiënten uit beide praktijken.
Op donderdag en vrijdag aanwezig voor patiënten uit de praktijk van dokter Smit.

M. Veening
Huisarts in Opleiding

Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.

Lees meer...

Jolanda Rieks
Manager en praktijkondersteuner

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Lees meer

Marian Zinger
Praktijkondersteuner

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Lees meer

Cyrille Roemeling
Praktijkondersteuner

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.

Lees meer.

Gwen van der Sluis
Praktijkondersteuner-GGZ

Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.

Als u 18 jaar of ouder bent kunt u met diverse psychische klachten bij onze POH-GGZ
terecht, zoals: somberheidsklachten, angst, sociale, relationele- of opvoedkundige problemen, slaapproblemen, rouwverwerking, beginnende dementie, burn-out of andere problemen waar u zelf al een tijd niet goed meer uitkomt.

POH-GGZ

Amber
Praktijkassistente

Aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Marja
Praktijksassistente

Aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Helene
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Hanneke
Praktijkassistente

Aanwezig op woensdag en donderdag.

Carla
Praktijkassistente

Aanwezig op maandag en dinsdag en woensdagmorgen.

Melanie
Praktijkassistente

Aanwezig op dinsdag en donderdag.

Vacatures

 • Durf jij het aan?

  Wij zijn een praktijk die een beroep doet op al jouw competenties als doktersassistente.
  Je takenpakket is uitgebreid, afwisselend en zeer uitdagend.

  Op onze site www.huisartsenpraktijkdepleiaden.nl lees je wat we van jou vragen als assistente tijdens je spreekuur. Maar ook qua triage en administratie zal geen dag hetzelfde zijn.
  Dus als jij de assistente bent die op zoek is naar een veelomvattende werkplek, schrijf ons dan snel.

  Wij zoeken namelijk een collega assistente voor 2 of 3 dagen.

  Wat krijg je ervoor terug?

  Een werkplek waar geen dag hetzelfde is en waarin je volop uitgedaagd wordt in medische en administratieve taken.
  Een gezellig team van 5 collega-assistentes, 3 huisartsen, 3 poh’s, een poh-ggz en praktijkmanager.
  Een praktijk die het welbevinden van haar medewerkers heel belangrijk vindt en daar veel aandacht aan besteed.
  Salaris volgens cao, gebaseerd op kennis en ervaring.
  Teamuitjes die je niet wilt missen.

  Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen, neem dan contact op met Jolanda Rieks, praktijkmanager, 0598 – 320186 of 320287.
  Je kunt je sollicitatie richten aan:
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden
  t.a.v. Jolanda Rieks, manager
  Wega 6
  9602 WL Hoogezand

   

  Of per mail aan:
  rieks.pleiaden@ezorg.nl

Qualizorg

UW MENING TELT!

Als praktijk zijn we al jaren kritisch aan het het kijken naar onze werkwijzes en praktijkvoering. Hoe is de zorg die we leveren? Hoe functioneel is onze praktijk? Waar is verandering nodig?
We worden regelmatig getoetst op onze kwaliteit en dienstverlening door de NPA en we mogen ons al enkele jaren verheugen op zeer positieve beoordelingen.
Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We blijven kritisch kijken.

En daarvoor hebben we uw hulp ook nodig. We vragen u onderstaand formulier in te vullen en te verzenden aan de NPA. Op deze manier telt ook uw mening mee!  Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking.

Klik op de volgende link en u wordt doorgestuurd naar de bewuste vragenlijst (ca. 5-10 min.) Vragenlijst De Pleiaden

 

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net