Overige informatie

 • Missie

  Onze praktijk levert generalistische huisartsenzorg aan de inwoners van de regio Hoogezand-Sappemeer. Wij voeren deze zorg uit op een professionele, open en persoonsgerichte wijze.

  Visie

  We streven naar een samenwerkende huisartsenpraktijk met uitmuntend niveau van patiëntenzorg. Door middel van het accreditatie traject van de NHG blijft de praktijk zich verbeteren om een blijvende garantie van goede zorg te kunnen bieden.

  We bestendigen de ketenzorg en richten ons ook hierin op een goede samenwerking met andere disciplines.

  De praktijkondersteuner GGZ heeft een belangrijke rol in de zorg voor psychosociale problematiek binnen de praktijk. Hiermee kan een gerichtere verwijzing naar de 2e lijn vorm krijgen.

  De praktijken leveren gezondheidszorg in de postcodegebieden: 9601, 9602, 9605, 9606, 9611 en 9615.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of langs komt aan de balie. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

  Daarnaast heeft de assistente een zelfstandig spreekuur, waar u terecht kunt voor diverse zaken, zoals:

  • Het cardiovasculair risicomanagement (onder supervisie van uw huisarts en praktijkondersteuner Jolanda Rieks)
  • Diabetescontroles (onder supervisie van uw huisarts)
  • Wratbehandeling met stikstof of monochloorazijnzuur
  • Wondbehandeling
  • Oren uitspuiten
  • Het verwijderen en/of plaatsen van hechtingen
  • Urine-onderzoek incl. zwangerschapstest
  • Bloedafname
  • Injecteren
  • ECG’s
  • Vaatonderzoek (Enkel/Arm Index)
  • OSAsense onderzoek naar slaapapneu
  • Holterfoon/eventrecorder
  • SOA spreekuur
  • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Osteoporose spreekuur

  De zorgverlening door onze assistentes wordt verleend in nauwe samenwerking met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig (na-)scholingen. Ook worden ze jaarlijks door ons getoetst op hun vaardigheden.

  U kunt ook regelmatig geholpen worden door een stagiaire van de opleiding voor doktersassistente. Wij vinden het als praktijk belangrijk dat er voldoende scholing geboden wordt en coachen minimaal 2 x per jaar een student.

   

 • Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.
  Bij het maken van een afspraak is er op uw komst gerekend. Door niet te komen, benadeelt u andere mensen die op dat moment wel terecht hadden gekund.
  Zeker in de spreekuren van de praktijkondersteuners is dit erg vervelend, omdat dit afspraken betreft van meestal 30 – 50 minuten. Hier staan lange wachttijden voor.

  Hoe te voorkomen dat u een afspraak vergeet.

  Maak een account aan op MijnGezondheid.net en installeer de MedGemak app op uw telefoon. U ontvangt dan mail en/of een SMS ter herinnering aan uw afspraak.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt of mailt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend niet verschijnen op een afspraak zullen hiervoor een nota ontvangen van € 18,15. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

   

 • Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze praktijk.

  Algemeen 

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk 

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen deze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de balie) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Pleiaden t.a.v. uw eigen huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Pleiaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Pleiaden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP, Doktersdienst Groningen). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

  Hoogezand, januari 2019

  C. Smit-Oosterhuis, huisarts

  W.R. Vochteloo, huisarts

 • Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

  De huisarts en praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. In een gesprek kunnen we uw zorgen en onvrede bespreken, leren van elkaar en proberen een oplossing te vinden.

  Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Deze wordt ontvangen door onze manager en zij zal daarna contact met u opnemen als u dat wilt.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

  Ook onze waarnemend huisarts is aangesloten bij de SKGE.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl

  Klachtenformulier

  Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

  Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

 • Via onderstaande link geven wij u een beeld van onze praktijkvoering in 2023.

  JaarverslagPleiaden2023

 • Bij verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven. Misschien heeft u daardoor ook lichamelijke of psychische klachten. U wilt er wel iets aan doen, maar weet niet goed hoe. Welzijn op Recept kan dan een uitkomst zijn. Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in onze praktijk.

  Voor wie is Welzijn op recept?

  Welzijn op recept kan u helpen als u
  • ervaart dat u iets mist in het leven;
  • zich nutteloos voelt (door bijv. werkloosheid);
  • zich niet gelukkig voelt;
  • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt;
  • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt;
  • angstig of somber bent;
  • andere psychosociale klachten heeft

  Welzijn op recept is voor alle patiënten van Huisartsenpraktijk Smit & Vochteloo.

  Wat doet de welzijnscoach?

  In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt. Samen met u stelt zij een persoonlijk “arrangement” op van activiteiten die u kunt ondernemen om weer grip op uw leven te krijgen. Afhankelijk van wat u leuk vindt en waar u goed in bent, en rekening houdend met uw financiële situatie. Misschien ziet u er tegenop om zelf ergens naartoe toe gaan of vindt u het moeilijk contacten te leggen. In dat geval kan de welzijnscoach iemand inschakelen om u een steuntje in de rug te geven.

  Welke activiteiten kunnen u helpen?

  De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebied, bij u in de buurt of elders in Midden-Groningen. Het kan gaan om groepsactiviteiten of om één op één contacten. U kunt hierbij onder meer denken aan cursussen volgen, actief worden in een vereniging, in de wijk, in de politiek, etc. Of aan sporten en creatief bezig zijn.

  Een  afspraak maken? Geef het door aan uw zorgverlener en wij zorgen dat onze welzijnscoach contact met u opneemt.

Overige informatie

 • Missie

  Onze praktijk levert generalistische huisartsenzorg aan de inwoners van de regio Hoogezand-Sappemeer. Wij voeren deze zorg uit op een professionele, open en persoonsgerichte wijze.

  Visie

  We streven naar een samenwerkende huisartsenpraktijk met uitmuntend niveau van patiëntenzorg. Door middel van het accreditatie traject van de NHG blijft de praktijk zich verbeteren om een blijvende garantie van goede zorg te kunnen bieden.

  We bestendigen de ketenzorg en richten ons ook hierin op een goede samenwerking met andere disciplines.

  De praktijkondersteuner GGZ heeft een belangrijke rol in de zorg voor psychosociale problematiek binnen de praktijk. Hiermee kan een gerichtere verwijzing naar de 2e lijn vorm krijgen.

  De praktijken leveren gezondheidszorg in de postcodegebieden: 9601, 9602, 9605, 9606, 9611 en 9615.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of langs komt aan de balie. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

  Daarnaast heeft de assistente een zelfstandig spreekuur, waar u terecht kunt voor diverse zaken, zoals:

  • Het cardiovasculair risicomanagement (onder supervisie van uw huisarts en praktijkondersteuner Jolanda Rieks)
  • Diabetescontroles (onder supervisie van uw huisarts)
  • Wratbehandeling met stikstof of monochloorazijnzuur
  • Wondbehandeling
  • Oren uitspuiten
  • Het verwijderen en/of plaatsen van hechtingen
  • Urine-onderzoek incl. zwangerschapstest
  • Bloedafname
  • Injecteren
  • ECG’s
  • Vaatonderzoek (Enkel/Arm Index)
  • OSAsense onderzoek naar slaapapneu
  • Holterfoon/eventrecorder
  • SOA spreekuur
  • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Osteoporose spreekuur

  De zorgverlening door onze assistentes wordt verleend in nauwe samenwerking met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig (na-)scholingen. Ook worden ze jaarlijks door ons getoetst op hun vaardigheden.

  U kunt ook regelmatig geholpen worden door een stagiaire van de opleiding voor doktersassistente. Wij vinden het als praktijk belangrijk dat er voldoende scholing geboden wordt en coachen minimaal 2 x per jaar een student.

   

 • Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.
  Bij het maken van een afspraak is er op uw komst gerekend. Door niet te komen, benadeelt u andere mensen die op dat moment wel terecht hadden gekund.
  Zeker in de spreekuren van de praktijkondersteuners is dit erg vervelend, omdat dit afspraken betreft van meestal 30 – 50 minuten. Hier staan lange wachttijden voor.

  Hoe te voorkomen dat u een afspraak vergeet.

  Maak een account aan op MijnGezondheid.net en installeer de MedGemak app op uw telefoon. U ontvangt dan mail en/of een SMS ter herinnering aan uw afspraak.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt of mailt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend niet verschijnen op een afspraak zullen hiervoor een nota ontvangen van € 18,15. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

   

 • Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze praktijk.

  Algemeen 

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk 

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen deze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de balie) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Pleiaden t.a.v. uw eigen huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Pleiaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Pleiaden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP, Doktersdienst Groningen). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

  Hoogezand, januari 2019

  C. Smit-Oosterhuis, huisarts

  W.R. Vochteloo, huisarts

 • Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

  De huisarts en praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. In een gesprek kunnen we uw zorgen en onvrede bespreken, leren van elkaar en proberen een oplossing te vinden.

  Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Deze wordt ontvangen door onze manager en zij zal daarna contact met u opnemen als u dat wilt.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

  Ook onze waarnemend huisarts is aangesloten bij de SKGE.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl

  Klachtenformulier

  Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

  Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

 • Via onderstaande link geven wij u een beeld van onze praktijkvoering in 2023.

  JaarverslagPleiaden2023

 • Bij verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven. Misschien heeft u daardoor ook lichamelijke of psychische klachten. U wilt er wel iets aan doen, maar weet niet goed hoe. Welzijn op Recept kan dan een uitkomst zijn. Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in onze praktijk.

  Voor wie is Welzijn op recept?

  Welzijn op recept kan u helpen als u
  • ervaart dat u iets mist in het leven;
  • zich nutteloos voelt (door bijv. werkloosheid);
  • zich niet gelukkig voelt;
  • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt;
  • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt;
  • angstig of somber bent;
  • andere psychosociale klachten heeft

  Welzijn op recept is voor alle patiënten van Huisartsenpraktijk Smit & Vochteloo.

  Wat doet de welzijnscoach?

  In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt. Samen met u stelt zij een persoonlijk “arrangement” op van activiteiten die u kunt ondernemen om weer grip op uw leven te krijgen. Afhankelijk van wat u leuk vindt en waar u goed in bent, en rekening houdend met uw financiële situatie. Misschien ziet u er tegenop om zelf ergens naartoe toe gaan of vindt u het moeilijk contacten te leggen. In dat geval kan de welzijnscoach iemand inschakelen om u een steuntje in de rug te geven.

  Welke activiteiten kunnen u helpen?

  De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebied, bij u in de buurt of elders in Midden-Groningen. Het kan gaan om groepsactiviteiten of om één op één contacten. U kunt hierbij onder meer denken aan cursussen volgen, actief worden in een vereniging, in de wijk, in de politiek, etc. Of aan sporten en creatief bezig zijn.

  Een  afspraak maken? Geef het door aan uw zorgverlener en wij zorgen dat onze welzijnscoach contact met u opneemt.

Overige informatie

 • Missie

  Onze praktijk levert generalistische huisartsenzorg aan de inwoners van de regio Hoogezand-Sappemeer. Wij voeren deze zorg uit op een professionele, open en persoonsgerichte wijze.

  Visie

  We streven naar een samenwerkende huisartsenpraktijk met uitmuntend niveau van patiëntenzorg. Door middel van het accreditatie traject van de NHG blijft de praktijk zich verbeteren om een blijvende garantie van goede zorg te kunnen bieden.

  We bestendigen de ketenzorg en richten ons ook hierin op een goede samenwerking met andere disciplines.

  De praktijkondersteuner GGZ heeft een belangrijke rol in de zorg voor psychosociale problematiek binnen de praktijk. Hiermee kan een gerichtere verwijzing naar de 2e lijn vorm krijgen.

  De praktijken leveren gezondheidszorg in de postcodegebieden: 9601, 9602, 9605, 9606, 9611 en 9615.

 • De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt of langs komt aan de balie. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

  Daarnaast heeft de assistente een zelfstandig spreekuur, waar u terecht kunt voor diverse zaken, zoals:

  • Het cardiovasculair risicomanagement (onder supervisie van uw huisarts en praktijkondersteuner Jolanda Rieks)
  • Diabetescontroles (onder supervisie van uw huisarts)
  • Wratbehandeling met stikstof of monochloorazijnzuur
  • Wondbehandeling
  • Oren uitspuiten
  • Het verwijderen en/of plaatsen van hechtingen
  • Urine-onderzoek incl. zwangerschapstest
  • Bloedafname
  • Injecteren
  • ECG’s
  • Vaatonderzoek (Enkel/Arm Index)
  • OSAsense onderzoek naar slaapapneu
  • Holterfoon/eventrecorder
  • SOA spreekuur
  • Uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • Osteoporose spreekuur

  De zorgverlening door onze assistentes wordt verleend in nauwe samenwerking met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd en volgen regelmatig (na-)scholingen. Ook worden ze jaarlijks door ons getoetst op hun vaardigheden.

  U kunt ook regelmatig geholpen worden door een stagiaire van de opleiding voor doktersassistente. Wij vinden het als praktijk belangrijk dat er voldoende scholing geboden wordt en coachen minimaal 2 x per jaar een student.

   

 • Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren.
  Bij het maken van een afspraak is er op uw komst gerekend. Door niet te komen, benadeelt u andere mensen die op dat moment wel terecht hadden gekund.
  Zeker in de spreekuren van de praktijkondersteuners is dit erg vervelend, omdat dit afspraken betreft van meestal 30 – 50 minuten. Hier staan lange wachttijden voor.

  Hoe te voorkomen dat u een afspraak vergeet.

  Maak een account aan op MijnGezondheid.net en installeer de MedGemak app op uw telefoon. U ontvangt dan mail en/of een SMS ter herinnering aan uw afspraak.

  Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen?
  Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt of mailt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen. Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

  Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

  Patiënten die zonder opgaaf van reden voor de tweede keer opeenvolgend niet verschijnen op een afspraak zullen hiervoor een nota ontvangen van € 18,15. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

   

 • Uw Persoonsgegevens en Privacy in onze praktijk.

  Algemeen 

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   Huisartsenpraktijk 

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk De Pleiaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk  als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen deze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (verkrijgbaar bij de balie) kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Pleiaden t.a.v. uw eigen huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Pleiaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Pleiaden hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk De Pleiaden wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP, Doktersdienst Groningen). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek

  Hoogezand, januari 2019

  C. Smit-Oosterhuis, huisarts

  W.R. Vochteloo, huisarts

 • Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over uw behandeling.

  De huisarts en praktijkmedewerkers stellen het op prijs als u ons daar direct op aanspreekt. In een gesprek kunnen we uw zorgen en onvrede bespreken, leren van elkaar en proberen een oplossing te vinden.

  Hiervoor kunt u onderstaand formulier gebruiken. Deze wordt ontvangen door onze manager en zij zal daarna contact met u opnemen als u dat wilt.

  Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

  U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/klacht-indienen/huisartsenzorg/klachten/indienen-klacht). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

  Ook onze waarnemend huisarts is aangesloten bij de SKGE.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg, Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit één voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

  Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op skge.nl

  Klachtenformulier

  Wij verzoeken u onderstaande velden volledig in te vullen en uw klacht zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

  Wij streven er naar uw klachten binnen 5 werkdagen te beantwoorden.
  • Graag hier de naam invullen zoals u binnen onze praktijk ingeschreven staat.

 • Via onderstaande link geven wij u een beeld van onze praktijkvoering in 2023.

  JaarverslagPleiaden2023

 • Bij verlies, ziekte, ontslag of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het moeilijk zijn zelf weer een goede draai aan uw leven te geven. Misschien heeft u daardoor ook lichamelijke of psychische klachten. U wilt er wel iets aan doen, maar weet niet goed hoe. Welzijn op Recept kan dan een uitkomst zijn. Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in onze praktijk.

  Voor wie is Welzijn op recept?

  Welzijn op recept kan u helpen als u
  • ervaart dat u iets mist in het leven;
  • zich nutteloos voelt (door bijv. werkloosheid);
  • zich niet gelukkig voelt;
  • zich eenzaam voelt of weinig onder de mensen komt;
  • slecht slaapt of zich constant moe en overvraagd voelt;
  • angstig of somber bent;
  • andere psychosociale klachten heeft

  Welzijn op recept is voor alle patiënten van Huisartsenpraktijk Smit & Vochteloo.

  Wat doet de welzijnscoach?

  In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt. Samen met u stelt zij een persoonlijk “arrangement” op van activiteiten die u kunt ondernemen om weer grip op uw leven te krijgen. Afhankelijk van wat u leuk vindt en waar u goed in bent, en rekening houdend met uw financiële situatie. Misschien ziet u er tegenop om zelf ergens naartoe toe gaan of vindt u het moeilijk contacten te leggen. In dat geval kan de welzijnscoach iemand inschakelen om u een steuntje in de rug te geven.

  Welke activiteiten kunnen u helpen?

  De welzijnscoach is op de hoogte van activiteiten op allerlei gebied, bij u in de buurt of elders in Midden-Groningen. Het kan gaan om groepsactiviteiten of om één op één contacten. U kunt hierbij onder meer denken aan cursussen volgen, actief worden in een vereniging, in de wijk, in de politiek, etc. Of aan sporten en creatief bezig zijn.

  Een  afspraak maken? Geef het door aan uw zorgverlener en wij zorgen dat onze welzijnscoach contact met u opneemt.